Kapcsolat

ELŐJEGYZÉS, BEJELENTKEZÉS:

Telefon:

+3670-264-7180

Cím:

Budapest II. Bölény u. 2. Liget Szépségszalon

NYITVATARTÁS:

bejelentkezés szükséges

Facebook

Megosztás

GDPR/Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ADATNYILVÁNTARTÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETÉNEK MEGFELELŐEN
Adatkezelő:

Bolyky Natália kozmetikus, egyéni vállalkozó
kozmetika: Plantago Kozmetika, 1023 Budapest, Frankel Leó u. 112.
nyilvántartási szám: 43003082
I.Különleges adatkezelési esetek

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének aktuális rendelkezései alapján (2018. március)
Bolyky Natália kozmetikus (egyéni vállalkozó) mint Adatkezelő különleges adatkezelési tevékenységet
nem végez.
II.Az adatkezelés jogalapja

Bolyky Natália kozmetikus egyéni vállalkozó a törvény szerint az Adatkezelő, vendégei jelentik a
rendelkezés szabályai szerint az Adatalanyokat.
Az Adatalanyok meghatározott adatai tárolásának célja a kapcsolattartás: kezelési időpontok és azok
változásainak egyeztetése, a kezelések otthoni folytatásához szükséges információk átadása,
általános tájékoztatás a kezelésekről.
Az adatok nyilvántartása az Adatalany hozzájárulása alapján történik. Bolyky Natália kozmetikus mint
adatkezelő nyilvántarthatja a vendégek nevét, telefonszámát, email címét az adat alany ráutaló
magatartása: telefonhívása, e-mailben vagy más elektronikus írásbeli úton történő megkeresése-,
és/vagy szóbeli és írásbeli hozzájárulása alapján.
Az adatkezelő az adatalanyok adatait Adatnyilvántartó Tájékoztató lapon és/vagy elektronikusan tárolja.
III. Az adatalanyok jogainak elérhetővé tétele

Az Adatalanyok, azaz a vendégek a róluk szóló adatok tulajdonosai. Bolyky Natália kozmetikus az adatok kezelője (továbbiakban Adatkezelő).
III/a. Rendelkezésre bocsátandó információk

Bolyky Natália kozmetikus mint Adatkezelő nyilvántarthatja a vendégek nevét, telefonszámát, emailcímét. 
Az Adatalanynak szóbeli vagy írásbeli kérésére Bolyky Natália kozmetikus, mint Adatkezelő
rendelkezésre bocsátja az adatalany általa nyilvántartott adatait. (További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.)

Az adatkezelő elérhetősége: Bolyky Natália
T: +3670-264-7180, cím: Plantago Kozmetika, 1023 Budapest, Frankel Leó u. 112.
Az adatkezelő harmadik félnek (adatkezelés címzettje), nemzetközi szervezetnek, másik országba az
adatokat nem adja ki.
Az adatok tárolásának időtartama: az Adatalany kérésének megfelelő ideig, azaz hozzájárulásának
visszavonásáig. Az adatok megsemmisítését adatalany írásban kérvényezheti az adatkezelőtől.
III/b. Hozzáférési jog

Adataikkal kapcsolatban az adatalanyok jogosultak kérni a róluk tárolt adatok ellenőrzését,
helyesbítését és törlését az Adatkezelőtől a III/a pontban megadott elérhetőségeken keresztül.
A hozzáférési jog gyakorlása során az Adatkezelőnek az előző részben tárgyalt összes információt
rendelkezésre kell bocsátani, továbbá tájékoztatást kell adnia szóban is az adatkezelési célokról,
elérhetőségekről, jogokról az Adatalany számára. Ha a kérelmet elektronikus úton nyújtották be,
akkor ezt könnyen olvasható elektronikus módon bocsátja rendelkezésre.
Az Adattulajdonos igénylőnek írásbeli kérés esetén hitelt érdemlően bizonyítania kell személyazonosságát az adatok igénylésekor (email cím, telefonszám).
III/c. Helyesbítéshez való jog

Az érintett Adattulajdonos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan vagy megváltozott személyes adatokat.
III/d. Törléshez való jog

Az érintettek kérhetik a róluk szóló adatok törlését, amennyiben a
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
kezelték
- az Adatkezelő az adatokat jogellenesen kezeli.
IV. Technikai és szervezési intézkedések, adatbiztonság

Az adatok védelmének biztonságát az Adatkezelő jelszóval védett mobileszközzel, jelszóval védett
WiFi (WPA2-PSK vagy jobb titkosítással) alkalmazásával, felhasználónév + jelszóval védett számítógép
használatával biztosítja. A papíralapú adatnyilvántartó lapokat zárható helységben tartja, ahová
kizárólag Adatkezelőnek, vagy felügyelete és állandó jelenléte mellett vendégeinek van bejutása.
Az Adatkezelő az Adatalany adatait harmadik félnek (adatkezelés címzettje), nemzetközi
szervezetnek, másik országba nem adja ki.
V. Adatkezelési incidens

Adatkezelési incidens történik, amennyiben az Adatkezelő nyilvántartása lopás, vagy technikai okok
miatt megsemmisül. Az Adatkezelő ebben az esetben köteles jegyzőkönyvet felvenni az esetről,
értesíteni az illetékes hatóságot (NAIH). Az Adattulajdonosokat személyesen (kozmetikába
látogatáskor), weboldalon vagy közösségi oldalakon keresztül köteles az eseményről értesíteni.
Budapest, 2018. május 25.
…………………………………………………………………………………